Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ai đánh vợ thì giống như đấm vào bao bột ...


Ai đánh vợ thì giống như đấm vào bao bột - hạt tốt thì bay đi còn hạt tồi thì đọng lại.

Ngạn ngữ Pháp

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống