Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ai cũng nên làm ít nhất hai việc mình ghét ...


Ai cũng nên làm ít nhất hai việc mình ghét mỗi ngày, chỉ để luyện tập.
-
Everybody should do at least two things each day that he hates to do, just for practice.

William James

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 11/1/1842
Ngày mất: 26/8/1910

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống