Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói. Bạn ...


Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân lắng nghe điều bạn không nói.
-
Everyone hears what you have to say. Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don't say.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống