Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ai cũng có sai lầm, nhưng người ít khinh ...


Ai cũng có sai lầm, nhưng người ít khinh suất nhất là người mau hối lỗi nhất.
-
Every one goes astray, but the least imprudent are they who repent the soonest.

Voltaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sai lầm

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống