Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ai cả tin, người ấy phải hối ...


Ai cả tin, người ấy phải hối hận.

Ngạn ngữ Italia

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

niềm tinhối hận

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống