Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ai bỏ bạn trong cơn hoạn nạn thì sẽ bị ...


Ai bỏ bạn trong cơn hoạn nạn thì sẽ bị rơi xuống địa ngục.

Ngạn ngữ Ấn Độ

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạn

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống