Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn trí tuệ

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không có cuộc sống bất tử, chỉ có những sự nghiệp bất tử.

Ngạn ngữ Nga

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống