Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn trí tuệ

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không có đức tính nào vĩ đại hơn tình yêu không kỳ thị.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống