Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn tình yêu

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đừng sống cho người khác coi. Và đừng coi người khác mà sống!

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống