Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn tình yêu

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người có đức thì không lẻ loi, tất có bạn cũng trọng đạo đức như mình.

Khổng Tử

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống