Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn tiền bạc

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Làm nhiều hơn những gì bạn đang được trả tiền để làm, và bạn cuối cùng sẽ được trả thêm cho những gì bạn làm.

Zig Ziglar

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống