Chuyên mục Danh ngôn thời gian

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

Tục ngữ Việt Nam

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống