Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn tâm hồn

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Lo thắng người thì loạn. Lo thắng mình thì bình.

Lão Tử

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống