Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn sự nghiệp

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình bạn là cuộc giao lưu vô vụ lợi giữa những người bình đẳng.

Olivier Goldsmith

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống