Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn phụ nữ

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Con người sống nhờ hành động chứ không phải nhờ tư tưởng.

Anatole France

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống