Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn nghệ thuật

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.

Mahatma Gandhi

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống