Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn khoa học

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống