Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn hạnh phúc

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Dù số phận mang tới điều gì, đừng sợ hãi hành động.

A. A. Milne

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống