Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn giáo dục

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Ai cũng có lòng tự trọng, tự tin. Không có lòng tự trọng, tự tin là người vô dụng.

Hồ Chí Minh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống