Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn đàn ông

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đồng tiền hiếm nhất, đó là đồng tiền đã được tiêu một cách khôn ngoan.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống