Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn công việc

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tuổi của trái tim không được đo bằng tóc bạc.

Edward Bulwer-Lytton

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống