Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn công việc

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Tục ngữ Việt Nam

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống