Danh ngôn với chủ đề "liêm khiết"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Có thể đánh giá tính cách của đàn ông thông qua sự mạo hiểm dấn thân của họ.

Voltaire

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống