Vinh quang xây trên nền ích kỷ là hối hận ...


Vinh quang xây trên nền ích kỷ là hối hận và xấu hổ.
-
Glory, built on selfish principles, is shame and guilt.

William Cowper

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ích kỷhối hận

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 26/11/1731
Ngày mất: 25/4/1800
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Bạn không cần phải to lớn để bắt đầu, nhưng bạn phải bắt đầu để trở lên to lớn.

Zig Ziglar

© 2012 Danh ngôn cuộc sống