Trời phú cho ta sự sống với điều kiện ...


Trời phú cho ta sự sống với điều kiện nhất thiết phải can đảm bảo vệ nó tới cùng.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sống chếtsinh mệnh

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Chúng ta có quá nhiều lời nói hoa mỹ, và có quá ít hành động tương xứng với chúng.

Abigail Adams

© 2012 Danh ngôn cuộc sống