Tính ích kỷ là nguồn gốc của mọi sự ...


Tính ích kỷ là nguồn gốc của mọi sự tàn ác.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ích kỷác độc

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Trong trò chơi của cuộc sống, trước khi bạn nhận được bất cứ cái gì, bạn phải cho đi một thứ gì đó!

Zig Ziglar

© 2012 Danh ngôn cuộc sống