Tiêu chuẩn kiểm tra mức độ thông minh của ...

Tiêu chuẩn kiểm tra mức độ thông minh của một người chính là năng lực

Tiêu chuẩn kiểm tra mức độ thông minh của một người chính là năng lực anh ta phát hiện khi nào mình đã sai.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sai lầmthông minh

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người chịu đựng được cực khổ không bao giờ bị thiệt thòi.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống