Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, ...


Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng còn tồi tệ hơn nếu mất hết tiền.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai, nó được gọi là ngày mai.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống