Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, ...


Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng còn tồi tệ hơn nếu mất hết tiền.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Những người yêu thương sâu sắc tin vào điều không thể.

Elizabeth Barrett Browning

© 2012 Danh ngôn cuộc sống