Phương châm của sự hào hoa cũng là phương ...


Phương châm của sự hào hoa cũng là phương châm của trí tuệ; phụng sự tất cả nhưng yêu chỉ một.
-
The motto of chivalry is also the motto of wisdom; to serve all, but love only one.

Balzac

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 20/5/1799
Ngày mất: 18/8/1850
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Chất lượng của khoảng khắc mới là quan trọng, không phải số ngày, hay số sự kiện, hay số người tham gia.

Ralph Waldo Emerson

© 2012 Danh ngôn cuộc sống