Nếu tất cả máy in đều quyết chỉ in cho ...


Nếu tất cả máy in đều quyết chỉ in cho tới khi chắc chắn điều chúng in sẽ không xúc phạm bất cứ ai, sẽ có rất ít thứ được in ra.
-
If all printers were determined not to print anything till they were sure it would offend nobody, there would be very little printed.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

xúc phạm

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Phụ nữ mà ghen với quá khứ thì sẽ không có tương lai; phụ nữ mà ghen với tương lai thì không còn quá khứ.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống