Nếu bạn biết lắng nghe, những lời khuyên ...

Nếu bạn biết lắng nghe, những lời khuyên của bạn sẽ thuyết phục hơn rất

Nếu bạn biết lắng nghe, những lời khuyên của bạn sẽ thuyết phục hơn rất nhiều.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chia sẻlắng nghe

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Mỗi một bước vận động thật sự quan trọng hơn một tá cương lĩnh.

Karl Marx

© 2012 Danh ngôn cuộc sống