Lời đề nghị của kẻ nghèo được xét ...


Lời đề nghị của kẻ nghèo được xét đến sau cùng.

Ngạn ngữ Nam Phi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nghèo khó

Tiểu sử

Quốc gia: Nam Phi
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.

Mahatma Gandhi

© 2012 Danh ngôn cuộc sống