Không phân biệt được điều hay lẽ phải ...


Không phân biệt được điều hay lẽ phải thì không biết được ai là tà, ai là chính.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thiện áclẽ phải

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cho nhiều hơn nhận thì sẽ được nhận nhiều hơn cho.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống