Không có thứ gì gọi là 'người lạ', chỉ ...


Không có thứ gì gọi là 'người lạ', chỉ có bạn bè mà ta chưa gặp mà thôi.
-
There are no such things as strangers, only friends that we have not yet met.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạnbạn bè

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu nơi hai trái tim hòa nhập tạo nên cùng một ý nguyện.

Edmund Spenser

© 2012 Danh ngôn cuộc sống