Khoa học giúp chúng ta trở nên một nhà ...


Khoa học giúp chúng ta trở nên một nhà thông thái; lý trí giúp chúng ta nên người.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khoa họclý trí

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Làm nhiều hơn những gì bạn đang được trả tiền để làm, và bạn cuối cùng sẽ được trả thêm cho những gì bạn làm.

Zig Ziglar

© 2012 Danh ngôn cuộc sống