Khi tôi muốn hiểu những gì đang xảy ra ...


Khi tôi muốn hiểu những gì đang xảy ra ngày hôm nay hoặc cố gắng để quyết định những gì sẽ xảy ra ngày mai, tôi nhìn lại.
-
When I want to understand what is happening today or try to decide what will happen tomorrow, I look back.

Omar Khayyam

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

quyết định

Tiểu sử

Quốc gia: Iran
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 18/5/1048
Ngày mất: 4/12/1131
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu giống như chiến tranh, dễ bắt đầu nhưng rất khó để dừng lại.

Henry Louis Mencken

© 2012 Danh ngôn cuộc sống