Kẻ đam mê vật chất, thích tình dục đó ...


Kẻ đam mê vật chất, thích tình dục đó là kẻ có trí óc nghèo nàn, tinh thần suy nhược.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tinh thần

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Sự táo bạo làm tăng can đảm; do dự làm tăng sợ hãi.

Publilius Syrus

© 2012 Danh ngôn cuộc sống