Con người không biết phải làm gì với ...


Con người không biết phải làm gì với cuộc đời này, nhưng lại muốn một cuộc đời khác kéo dài mãi mãi.
-
The average man does not know what to do with this life, yet wants another one which will last forever.

Anatole France

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/4/1844
Ngày mất: 13/10/1924

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu chỉ là một từ cho tới khi có ai đó đến và cho nó ý nghĩa.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống