Có thể lôi con người ra khỏi bùn đất, ...


Có thể lôi con người ra khỏi bùn đất, nhưng không thể lôi bùn đất khỏi con người.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con người

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người có đức thì không lẻ loi, tất có bạn cũng trọng đạo đức như mình.

Khổng Tử

© 2012 Danh ngôn cuộc sống