Có thể lôi con người ra khỏi bùn đất, ...


Có thể lôi con người ra khỏi bùn đất, nhưng không thể lôi bùn đất khỏi con người.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con người

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi.

Francis Quarles

© 2012 Danh ngôn cuộc sống