Có thể lôi con người ra khỏi bùn đất, ...


Có thể lôi con người ra khỏi bùn đất, nhưng không thể lôi bùn đất khỏi con người.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con người

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Con người sống nhờ hành động chứ không phải nhờ tư tưởng.

Anatole France

© 2012 Danh ngôn cuộc sống