Chúng ta thường thích nghe lời người khác, ...


Chúng ta thường thích nghe lời người khác, đặc biệt nếu đó là người đã quá cố.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đặc biệt

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hạnh phúc không phải là không có rắc rối mà là có khả năng đối phó với chúng.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống