Chớ lấy sự ác nhỏ mà làm, chớ lấy sự ...


Chớ lấy sự ác nhỏ mà làm, chớ lấy sự thiện nhỏ mà không làm.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thiện ác

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.

Albert Camus

© 2012 Danh ngôn cuộc sống