Chỉ kẻ ngu xuẩn mới hy vọng lúc nào cũng ...


Chỉ kẻ ngu xuẩn mới hy vọng lúc nào cũng hạnh phúc.
-
Only a fool expects to be happy all the time.

Robertson Davies

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúcngu dốt

Tiểu sử

Quốc gia: Canada
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 28/8/1913
Ngày mất: 2/12/1995
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được.

Elbert Hubbard

© 2012 Danh ngôn cuộc sống