Chỉ kẻ ngu xuẩn mới hy vọng lúc nào cũng ...


Chỉ kẻ ngu xuẩn mới hy vọng lúc nào cũng hạnh phúc.
-
Only a fool expects to be happy all the time.

Robertson Davies

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúcngu dốt

Tiểu sử

Quốc gia: Canada
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 28/8/1913
Ngày mất: 2/12/1995
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hạnh phúc không phải là không có rắc rối mà là có khả năng đối phó với chúng.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống