Càng mạnh mẽ, càng hiền lành, càng thông ...


Càng mạnh mẽ, càng hiền lành, càng thông minh, càng khiêm tốn.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khiêm tốnthông minh

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đây là thế giới để hành động, chứ không phải để nhăn nhó và lười nhác.

Charles Dickens

© 2012 Danh ngôn cuộc sống