Chuyên mục Danh ngôn trí tuệ

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Khi một người phụ nữ kể với bạn vấn đề khó khăn tức là họ muốn bạn giúp đỡ họ.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống