Chuyên mục Danh ngôn tình bạn

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tuổi của trái tim không được đo bằng tóc bạc.

Edward Bulwer-Lytton

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống