Chuyên mục Danh ngôn tiền bạc

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đường tuy ngắn, không đi không đến. Việc tuy nhỏ, không làm không nên.

Tuân Tử

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống