Hạt giống hoa
Lưu

Chuyên mục Danh ngôn sự nghiệp

Hạt giống hoa

Danh ngôn hiện tại

Đừng sống cho người khác coi. Và đừng coi người khác mà sống!

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống