Chuyên mục Danh ngôn công việc

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều.

Dr Seuss

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống